Regulamin Konkursu Recenzenckiego POW

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs recenzencki POW” Z DNIA 31.01.2019 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkurs recenzencki POW” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Dominika Tarczoń, we współudziale z serwisem Post-Apokalipsa Polska (zwani dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/PostApokalipsaPolska/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Dominika Tarczoń.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest zestaw książek – niespodzianek o tematyce fantastycznej.

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora (Post-Apokalipsa Polska).

  4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/PostApokalipsaPolska

  2. Konkurs trwa od dnia 31 stycznia 2019 godz. 18:00 do 20 lutego 2019 godz. 23:59.

  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs dzieli się na II etapy.

 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu w etapie I jest:

  a. Przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres dominika.tarczon@post-apokalipsa.pl. Zgłoszenie w treści maila powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wzięcia udziału w konkursie oraz zadanie konkursowe na etapie I.

 3. Zadaniem konkursowym w etapie I jest przesłanie własnoręcznie stworzonej, nigdy nie publikowanej recenzji dowolnej książki z gatunku fantastyka. Recenzja ma być w formie tekstu, o dowolnej długości.

 

 1. Uczestnik, przesyłając recenzję, równocześnie oświadcza, że prawa autorskie to tekstu należą do niego. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń do praw autorskich tekstu przez osoby trzecie.

 

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację recenzji przesłanych przez Uczestników na portalu Facebook, na profilu organizatora (Post-Apokalipsa Polska). Organizator zastrzega, że będzie publikował jedynie recenzje osób, które przeszły do etapu II.

 

 1. Osoby biorące udział w I etapie konkursu mają czas do 05.02. 2019 na przesłanie swoich recenzji, z pośród których organizator wybierze 3 recenzentów (3 osoby), którzy przejdą do etapu II.

 

 1. Wyniki etapu I zostaną opublikowane na fanpage organizatora. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami etapu I drogą elektroniczną.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu w etapie II jest:
 3. Wykonanie zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora, czyli przeczytanie, napisanie i przesłanie recenzji książki „Pieśń o Warszawie”.
 4. Recenzja książki „Pieśń o Warszawie” powinna mieć minimum 1800 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, format pliku – Word.

 

 1. Recenzja powinna być przesłana na adres mailowy organizatora (dominika.tarczon@post-apokalipsa.pl) z dopiskiem „etap II” oraz imieniem i nazwiskiem recenzenta w tytule maila.

 

 1. Osoby biorące udział w II etapie konkursu mają czas od 06.02. do 20.02. 2019 na przesłanie swoich recenzji.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania recenzji, jeśli nie będzie spełniać regulaminu portalu Facebook oraz jeśli będzie zawierać wulgaryzmy lub tzw. mowę nienawiści (np. atakowanie personalne osób trzecich, atakowanie ze względu na kolor skóry/płeć/wyznanie, rażące błędy stylistyczne lub ortograficzne).

 

 1. Recenzja książki „Pieśń o Warszawie” nie musi być pozytywna. Przesłanie recenzji negatywnej nie jest dla organizatora powodem, aby recenzja nie została opublikowana.

 

 1. Recenzenci „Pieśni o Warszawie” mają prawo do publikowania swoich recenzji na portalach i stronach opiniujących książki, takich jak. Lubimy Czytać, portale fantastyczne czy księgarnie internetowe. Organizator zastrzega sobie prawo do cytowania bądź publikowania recenzji książki „Pieśń o Warszawie” jako serwis Post-Apokalipsa Polska w social mediach i na wyżej wymienionych stronach opiniujących książki.

  4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/PostApokalipsaPolska

  § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.

  3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Regulaminu przez Uczestników Konkursu

  4. Spośród nadesłanych odpowiedzi w etapie I Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

  5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

  6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/PostApokalipsaPolska

  7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest spełnienie wymogów konkursowych (etap I i II), a zwłaszcza przesłanie recenzji książki „Pieśń o Warszawie” do dnia 20.02.2019 w wiadomości e-mail na adres dominika.tarczon@post-apokalipsa.pl wraz z następującymi danymi:

  a. imię i nazwisko
  b. adres korespondencyjny do wysyłki nagrody

  8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

  9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

  10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

  11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

  § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 r. i obowiązuje do 21.02.2019 r.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Post-Apokalipsa Polska oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.nerdkobieta.pl

  4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: www.nerdkobieta.pl